ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FOURCROY NEDERLAND B.V.

1.             Algemeen en definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

a.       Fourcroy: de besloten vennootschap Fourcroy Nederland B.V. statutair gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende aan Parklaan 43 (1405 GP) in Bussum en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: 32062393.

b.       Afnemer: de partij (niet zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen) die een Overeenkomst inzake Contractgoederen met Fourcroy sluit.

c.       Contractgoederen: de wijn, gedistilleerde dranken, relatiegeschenken en/of hulpmiddelen, die door de Fourcroy ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd.

d.       Verbonden Onderneming van Afnemer: een rechtspersoon, waarvan direct of indirect meer dan de helft van het stemrecht kan worden uitgeoefend door dezelfde (rechts)persoon als die direct of indirect meer dan de helft van het stemrecht kan uitoefenen binnen Afnemer of die op andere wijze tot hetzelfde concern behoort als Afnemer.

e.       Overeenkomst: ieder overeenkomst gesloten tussen Fourcroy en een Afnemer die betrekking heeft op Contractgoederen.

f.        Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade.

g.       Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Fourcroy Nederland B.V.

h.       Werkdagen: alle weekdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen.

1.2.         Verwijzingen naar artikelen of leden van artikelen zijn verwijzingen naar artikelen of leden van artikelen in deze Voorwaarden, tenzij anders vermeld.

1.3.         In deze Voorwaarden wordt, tenzij uit de context anders blijkt, met verwijzing naar het enkelvoud ook verwijzing naar het meervoud bedoeld en vice versa.

2.             Toepasselijkheid

2.1.         Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fourcroy en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten. Dit geldt, indien de uit hoofde van een Overeenkomst te leveren Contractgoederen rechtstreeks door Fourcroy dan wel door of met bemiddeling van derden aan Afnemer worden geleverd.

2.2.         Door aanvaarding van een door Fourcroy gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door Fourcroy van de hand gewezen.

2.3.         Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Fourcroy. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor de afwijking of aanvulling is afgesproken.

2.4.         Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle Overeenkomsten ongeacht de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Dit geldt ook, indien de uit hoofde van een Overeenkomst te leveren Contractgoederen rechtstreeks door Fourcroy dan wel door of met bemiddeling van derden aan Afnemer worden geleverd.

3.             Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

3.1.         Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Fourcroy gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen die zijn opgenomen in folders, websites, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Fourcroy het recht om het aanbod te allen tijde te herroepen.

3.2.         Aanbiedingen en toezeggingen van door Fourcroy ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts bindend voor Fourcroy, nadat deze door Fourcroy schriftelijk zijn bevestigd.

3.3.         Het staat Fourcroy volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren. Ingeval dat een order door Afnemer is gedaan via de website van Fourcroy, kan Fourcroy besluiten een order niet te accepteren ook na ontvangst door Afnemer van een geautomatiseerd bericht van ontvangst van de order.

3.4.         Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Fourcroy een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat Fourcroy begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat Fourcroy voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.

3.5.         Door Fourcroy geaccepteerde orders van Afnemer worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Fourcroy gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

4.             Totstandkoming van een overeenkomst

4.1.         Een Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door Afnemer van een definitief aanbod van Fourcroy. Een zodanig aanbod is schriftelijk of elektronisch gedaan.

4.2.         Een Overeenkomst komt ook tot stand, wanneer Fourcroy niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan Afnemer heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

5.             Prijzen en kortingen

5.1.         De door Fourcroy gehanteerde prijzen en (eventuele) kortingen zijn nettoprijzen exclusief omzetbelasting en netto-kortingen, die vermeld zijn op de website van Fourcroy of in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, respectievelijk zoals anders overeengekomen op die dag.

5.2.         Tenzij anders vermeld, zijn de door Fourcroy gehanteerde prijzen 'af verkoper’ inclusief accijnzen, invoerrechten en verpakkingen.

5.3.         Fourcroy heeft het recht om overeengekomen contractprijzen te verhogen, indien Fourcroy wordt geconfronteerd met verhogingen van en/of toeslagen op de:

(i)      vrachttarieven,

(ii)     referentieprijzen,

(iii)    invoerrechten,

(iv)    accijnzen of andere (fiscale) heffingen,

(v)     inkoopprijzen van de Contractgoederen en/of grondstoffen, die voor de productie van de Contractgoederen noodzakelijk zijn.

5.4.         Fourcroy is tevens gerechtigd om overeengekomen contractprijzen te verhogen in het geval van (wijziging van) wettelijke regelingen die leiden tot voor de branche abnormale risico's.

5.5.         Fourcroy deelt prijsverhogingen zo spoedig als mogelijk en schriftelijk mede aan Afnemer. De Afnemer is gerechtigd om de desbetreffende order die wordt geraakt door een prijsverhoging te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht (8) dagen na kennisgeving van de prijsverhogingen.

6.             Betaling

6.1.         Afnemer is verplicht betalingen uit hoofde van een Overeenkomst voorafgaand aan de levering van de Contractgoederen te verrichten. Betaling van het factuurbedrag geschiedt: (i) contant of per Pinbetaling ten kantore van Fourcroy, (ii) per overschrijving naar de door Fourcroy opgegeven bankrekening of (iii) per automatische incasso. Op verzoek van Afnemer kan een afwijkende betalingstermijn separaat worden overeengekomen, waaronder betaling na levering.

6.2.         Indien Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, waaronder begrepen onvoldoende saldo op de bankrekening ten dage als waarop Fourcroy gerechtigd is het verschuldigde bedrag door middel van een automatische incasso af te schrijven, verkeert Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer naar Fourcroy terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Fourcroy van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente volgens artikel 6:119a BW.

6.3.         Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Rapport Voorwerk II.

6.4.         Door Afnemer aan Fourcroy verschuldigde bedragen (uit welke hoofde dan ook) worden terstond en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar in de volgende gevallen:

a.       Afnemer ondanks een deugdelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegeven, tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst of deze Voorwaarden;

b.       Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan Afnemer is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, op Afnemer is een andere gelijksoortige regeling van toepassing geworden of Afnemer heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;

c.       Afnemer heeft buiten faillissement, surseance of een andere gelijksoortige regeling haar schuldeisers een akkoord aangeboden;

d.       Afnemer is opgehouden te bestaan, ontbonden of in geval van een natuurlijk persoon: overleden.

6.5.         Fourcroy mag betalingen van Afnemer naar eigen inzicht aanwenden ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum.

6.6.         Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fourcroy niet toegestaan enige vordering op Fourcroy uit welke hoofde dan ook van Afnemer of een met Afnemer Verbonden Onderneming te verrekenen met een uitstaande vordering van Fourcroy op Afnemer. Voorts is het Afnemer niet toegestaan een betalingsverplichting om welke reden dan ook op te schorten.

6.7.         Fourcroy is gerechtigd orders die in gedeelten worden uitgevoerd in het geheel of per afzonderlijke deellevering te factureren aan Afnemer. Indien een deelpost van een factuur onverschuldigd is, is Afnemer verplicht het wel verschuldigde deel van de factuur te betalen met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 6.

7.             Levering

7.1.         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van Fourcroy. De af te leveren Contractgoederen komen vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer.

7.2.         Levering 'franco afnemer' is in beginsel enkel mogelijk bij een netto-factuurbedrag van tenminste EUR 375,- (exclusief omzetbelasting). Wordt een levering 'franco afnemer' door Fourcroy toegestaan bij een afname van minder dan een netto-factuurbedrag lager dan EUR 375,- (exclusief omzetbelasting), dan is Fourcroy gerechtigd vrachtkosten (minimaal EUR 13,75) in rekening te brengen. Voor levering 'franco afnemer' gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

a.       Fourcroy heeft de keuze van het vervoermiddel waarmee de Contractgoederen op het afleveradres zullen worden geleverd.

b.       De Contractgoederen komen vanaf het moment van aflevering aan Afnemer voor rekening en risico van Afnemer. Het moment van aflevering is het moment dat de Contractgoederen worden geplaatst op het losperron of over de drempel van het overeengekomen afleveradres zijn gebracht.

c.       De levering ‘franco afnemer’ van de contractgoederen aan Afnemer geschiedt aan het aangegeven adres van Afnemer of tot zover het in artikel 7.2.a bedoelde vervoersmiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder kan komen. Weigert Afnemer in het laatstgenoemde geval de Contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen desalniettemin de Contractgoederen op dat ogenblik voor risico en rekening van Afnemer en draagt Afnemer alle eventuele meerkosten die Fourcroy moet maken.

d.       De levering ‘franco afnemer’ gaat niet verder dan het plaatsen van de Contractgoederen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres.

e.       Bij de levering ‘franco afnemer’ van de contractgoederen zal Afnemer kosteloos hulp/ondersteuning bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).

7.3.         Levering van Contractgoederen geschiedt op voor Fourcroy normale werktijden. Levering geschiedt bij bestelling voor 11:30 uur, de volgende Werkdag;.

7.4.         Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen levertijd is Afnemer gerechtigd Fourcroy te manen en zal Fourcroy binnen vijf werkdagen na de dag van de aanmaning moeten leveren.

7.5.         Fourcroy is gerechtigd de Contractgoederen in deelpartijen leveren.

7.6.         Bij aflevering van Contractgoederen op een pallet wordt per pallet 25,- EUR statiegeld (emballage) in rekening gebracht aan Afnemer.

7.7.         Levering van Contractgoederen is enkel mogelijk aan meerderjarige personen. Op verzoek dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond zodat vastgesteld kan worden of aan de wettelijke minimum-leeftijdsvereisten is voldaan Indien niet aan het wettelijke minimum-leeftijdsvereiste zal de bestelling niet worden meegeven. In geval van levering ‘Franco afnemer’ zal de bestelling teruggenomen worden. In dat geval zullen de kosten in verband met het terugnemen van de Contractgoederen, ten bedrage van EUR 50,-, aan Afnemer in rekening worden gebracht.

8.             Emballage

8.1.         Afnemer is gehouden om Fourcroy de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door Fourcroy aan Afnemer gecrediteerd onder de voorwaarde dat Afnemer (1) deze per eigen wagen aan Fourcroy retourneert of deze door een vervoermiddel van Fourcroy laat ophalen (2) binnen één (1) jaar na levering daarvan, (3) deze emballage aan Afnemer is gefactureerd en betaald, én (4) deze door Afnemer op merk en inhoud is gesorteerd.

9.             Reclames

9.1.         Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de Contractgoederen aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.).

9.2.         Afnemer is gerechtigd onder de voorwaarden van dit artikel 9 geleverde Contractgoederen te reclameren indien er sprake is van zichtbare gebreken aan de verpakkingen (doos/fles) of indien de kwaliteit van een Contractgoed niet is wat een afnemer daar redelijkerwijs van mag verwachten.

9.3.         Reclames van geleverde Contractgoederen dienen zo spoedig als mogelijk, echter uiterlijk binnen 10 dagen na levering, schriftelijk aan Fourcroy te worden opgegeven. In afwijking van het voorgaande, dienen zichtbare gebreken aan de verpakkingen (doos/fles) uiterlijk binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan Fourcroy te worden opgegeven. Afnemer dient daarbij nauwkeurig opgave te doen van de aard en de grond van de reclame onder verwijzing naar de relevante factuur. Afnemer dient Fourcroy in staat te stellen om een onderzoek te kunnen verrichten naar de gegrondheid van de klacht. Afnemer zal hiertoe Fourcroy in ieder geval in de gelegenheid stellen om de desbetreffende Contractgoederen te bezichtigen en te beoordelen. Na verloop van de hiervoor genoemde termijnen van 2 en 10 dagen na levering vervalt het recht van Afnemer om geleverde Contractgoederen te kunnen reclameren.

9.4.         Indien Afnemer de Contractgoederen geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, dan wel de Contractgoederen heeft geleverd aan derden, vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

9.5.         Indien Fourcroy een reclame gegrond bevindt, zal Fourcroy te hare keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Contractgoederen betalen, hetzij de betrokken Contractgoederen kosteloos vervangen door levering van gelijke Contractgoederen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van Schade (al dan niet geleden door afnemers van Afnemer) is Fourcroy niet gehouden.

9.6.         Reclames geven aan Afnemer niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Fourcroy op te schorten.

9.7.         Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

9.8.         Contractgoederen die worden verkocht uit restantvoorraden, dat wil zeggen Contractgoederen die onder de noemer restantvoorraad, kelderopruiming of daarmee vergelijkbare benamingen worden aangeboden door Fourcroy, zijn uitgesloten van de regeling van dit artikel 9 en kunnen door Afnemer nimmer worden gereclameerd.

9.9.         Retourzending van geleverde Contractgoederen kan alleen geschieden franco voor rekening en risico van Afnemer nadat Fourcroy schriftelijk heeft ingestemd met een retourzending. Indien Fourcroy Afnemer in verband hiermee crediteert zal een percentage van vijftien (15) procent op het netto-factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de Fourcroy gebeuren. Afnemer moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

10.          Eigendomsvoorbehoud

10.1.       Fourcroy behoudt zich de eigendom voor van de geleverde Contractgoederen, totdat integraal aan haar voldaan zijn:

a.       de door Afnemer en/of aan Afnemer Verbonden Ondernemingen verschuldigde prestaties voor alle door Fourcroy geleverde of nog te leveren Contractgoederen; én

b.       alle vorderingen uit welke hoofde van ook van Fourcroy en de met Fourcroy verbonden ondernemingen op Afnemer.

10.2.       Indien het eigendomsvoorbehoud door Fourcroy wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van eventuele bewaringskosten, noch kan Afnemer zich ter zake op een retentierecht beroepen. `

10.3.       Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting als bedoeld in artikel 6 of indien Fourcroy naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Fourcroy gerechtigd de Contractgoederen die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent reeds nu voor alsdan aan Fourcroy onherroepelijk toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van Afnemer) de ruimte(n), waarin zich de Contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan Fourcroy een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan Fourcroy verschuldigde bedrag per dag.

10.4.       Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Contractgoederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Contractgoederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Contractgoederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.

10.5.       Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Contractgoederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Fourcroy te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Fourcroy zal Afnemer kopieën verstrekken aan Fourcroy van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.

10.6.       Afnemer is gehouden aan Fourcroy direct in kennis te stellen van aanspraken of pogingen van derden om Contractgoederen die vallen onder het eigendomsvoorbehoud van Fourcroy in hun macht te krijgen of daar op beslag te leggen.

10.7.       Afnemer is verplicht op elk door Fourcroy gewenst moment nadere zekerheid te stellen voor de goede nakoming van iedere verplichting uit welke hoofde dan ook jegens Fourcroy.

11.          Onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

11.1.       Fourcroy is gerechtigd de levering van Contractgoederen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn tijdelijk op te schorten, indien onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden het Fourcroy onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of aanvullende inspanningen orders tijdig uit te voeren. Onder onvoorziene omstandigheden worden in ieder geval verstaan: (i) werknemersacties van welke aard ook, (ii) storingen van bedrijfsprocessen, (iii) plotselinge excessieve ziekte van personeel, (iv) niet tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, (v) overheidsvoorschriften en/of -maatregelen uit welke hoofde dan ook, (vi) weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemmingen van overheidswege.

11.2.       Fourcroy is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn in een situatie als bedoeld in artikel 11.1. Indien een situatie als bedoeld in artikel 11.1 zo lang duurt, dat Afnemer redelijkerwijs geen nakoming meer van Fourcroy kan eisen, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn te ontbinden.

12.          Aansprakelijkheid van Fourcroy en vrijwaring

12.1.       De aansprakelijkheid van Fourcroy is beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort dan ook, is Fourcroy niet aansprakelijk.

12.2.       In geen geval is Fourcroy gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraars van Fourcroy niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fourcroy beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering, doch in ieder geval tot een maximum van EUR  10.000,-.

12.3.       Iedere aansprakelijkheid van Fourcroy jegens Afnemer vervalt na verloop van zes (6) maanden nadat de Contractgoederen aan Afnemer zijn geleverd.

12.4.       Afnemer vrijwaart Fourcroy ter zake van enige aanspraken van derden die verband houdend met de door Fourcroy aan Afnemer geleverde Contractgoederen.

13.          Wijze van verhandeling

13.1.       Het is Afnemer uitsluitend toegestaan om geleverde Contractgoederen in de originele van Fourcroy afkomstige verpakking, in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Indien Afnemer de geleverde Contractgoederen levert aan haar afnemers, is Afnemer bij wijze van kettingbeding verplicht om haar afnemer een gelijke verplichting op te leggen om goederen in originele van Fourcroy afkomstige verpakking, in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen.

13.2.       Bij iedere overtreding van een verplichting uit dit artikel 13 verbeurt Afnemer direct, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, ten gunste van Fourcroy een direct opeisbare boete van EUR 10.000,-. Naast deze boete behoudt Fourcroy haar rechten om aanvullende schadevergoeding te vorderen. Fourcroy is tevens gerechtigd Overeenkomst(en) met Afnemer te ontbinden.

14.          Publiciteitsmateriaal

14.1.       Publiciteitsmateriaal dat Fourcroy al dan niet om niet aan Afnemer ter ondersteuning van de verkoop van de Contractgoederen of van toekomstige Contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde eigendom van Fourcroy. Afnemer is verplicht om beschikbaar gesteld publiciteitsmateriaal op eerste verzoek van Fourcroy franco en voor rekening en risico van Afnemer aan Fourcroy in ongeschonden en onveranderde staat te retourneren, door afgifte op of verzending aan het kantooradres van Fourcroy.

14.2.       Ingeval van beschadiging en/of verminking van aan Afnemer beschikbaar gesteld publiciteitsmateriaal is Afnemer verplicht aan Fourcroy alle kosten te vergoeden die Fourcroy moet maken in verband met de reparatie c.q. het herstel van beschadigingen en/of verminkingen van het publiciteitsmateriaal.

15.          Conversie, vernietigbaarheid en adreswijziging

15.1.       Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

15.2.       De nietigheid of anderszins niet afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

15.3.       Indien Fourcroy op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Fourcroy afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.

15.4.       Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Fourcroy te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij Fourcroy laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.

16.          Toepasselijkheid recht en geschillen

16.1.       Op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van iedere Overeenkomst, tussen Fourcroy en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk in het geheel uitgesloten.

16.2.       De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Fourcroy en Afnemer.